Základní škola a Mateřská škola Nečín, okres Příbram 

  Oficiální stránky Základní školy a Mateřské školy v Nečíni, okres Příbram

 

Školní družina:

tel: 326531676, mobil: 737544805

Eva Dvořáková - vedoucí vychovatelka školní družiny

Helena Špátová - pomocná vychovatelka

(Dbají, aby nám děti po vyučování nezvlčily. Nacvičují, pomáhají dělat úkoly, hrají si...)

 

Vnitřní řád školní družiny

O přijímání žáků do ŠD rozhoduje ředitel školy.

Provoz ŠD od 11.30 do 16.00 hod.

Žáky ŠD předává učitelka vychovatelce po skončení vyučování a je povinna informovat vychovatelku o jakékoliv změně v rozvrhu.

Ze ŠD si přebírají zákonní zástupci děti osobně (mohou uvést i další osoby oprávněné k vyzvednutí) nebo mohou písemně požádat, aby dítě odcházelo ze ŠD samo v určenou hodinu.

Rodiče jsou povinni vyzvednout své dítě nejdéle do 15.30 hodin. V případě, že tak neučiní, vychovatelka zatelefonuje rodičům.

Docházka přihlášených žáků je povinná. Každou nepřítomnost je nutno řádně omluvit.

Výjimečně lze uvolnit žáka dříve jen na písemnou žádost, která musí obsahovat datum, hodinu odchodu a podpis. Bez této žádosti nebude žák uvolněn.

Písemná žádost (na celý školní rok) je nutná při uvolňování žáka na mimoškolní aktivity (ZUŠ, kroužky DDM aj.). Za cestu žáka do kroužků, popř. zpět do ŠD nenese vychovatelka zodpovědnost.

Do ŠD se žáci 1. stupně přihlašují písemně. Dítě je možně odhlásit kdykoliv během školního roku (písemná žádost rodičů).

Žáci ŠD se řídí pravidly vnitřního řádu školy a dodržují bezpečnostní předpisy, se kterými byli seznámeni. Chovají se tak, aby neohrozili bezpečnost a zdraví svoje ani svých spolužáků.

ŠD pravidelně využívá i jiné prostory školy. Dle rozvrhu tělocvičnu, počítačovou učebnu, školní hřiště. Za přechody žáků je vždy zodpovědná vychovatelka.

Po dohodě s vychovatelkou se mohou činnosti ŠD zúčastnit i žáci, kteří nejsou přihlášeni k řádné docházce (v nezbytných situacích).

Stravenky na obědy si zákonní zástupci žáka zajišťují samostatně v kanceláři školní jídelny, stejně tak i odhlašování žáků z obědů.

Vnitřní řád školní družiny je vyvěšen na viditelném místě před vstupem do ŠD. Zákonní zástupci žáků řeší s vychovatelkou vzniklé problémy osobně při vyzvednutí žáka nebo písemnou formou (využijí školní notýsek pro sdělení).

Do ŠD se zapisuje do 30 žáků na jedno oddělení pro pravidelnou docházku.

n a h o r u

on-line

 Svátky